Gebruiksrechten

Alle vragen en toelichtingen vallen onder de CC BY-SA 4.0 licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0. Je bent dus vrij ze te gebruiken en aan te passen onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding
    De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 

  • Gelijk Delen
    Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.